FOTO ALBUMI IZRAĐENI SU 
SA LJUBAVLJU I PAŽNJOM,
A TI ĆEŠ IH 
ISPUNITI  USPOMENAMA
KOJE ĆE SE
GENERACIJAMA PRENOSITI.
  TO JE VELIKA STVAR.  
TO TI ŽELIM DAROVATI SVOJIM RADOM! 

Ja sam Veronika, a ovo je moja priča za tebe…

FOTO ALBUMI IZRAĐENI SU SA LJUBAVLJU
I PAŽNJOM, A TI ĆEŠ IH ISPUNITI USPOMENAMA 
KOJE ĆE SE GENERACIJAMA PRENOSITI.

TO JE VELIKA STVAR. TO TI ŽELIM DAROVATI  
 SVOJIM  RADOM !

Ja sam Veronika, a ovo je moja priča za tebe…

F O T O   A L B U M I   I Z R A Đ E N I  S U  S A   L J U B A V L J U  
I   P A Ž N J O M  ,  A   T I   Ć E Š   I H   I S P U N I T I   U S P O M E N A M A   
K O J E   Ć E   S E   G E N E R A C I J A M A   P R E N O S I T I .

T O   J E   V E L I K A   S T V A R .   T O   T I   Ž E L I M   D A R O V A T I   
 S V O J I M   R A D O M !

Ja sam Veronika, a ovo je moja priča za tebe…

U DUŠI SAM KREATIVAC. IAKO ME ŽIVOT ODVEO  U POSVE
DRUGOM SMJERU, POTREBA ZA STVARANJEM JE U   MENI 
ODUVIJEK  TINJALA .

Kada sam postala mama, poželjela sam svojoj djevojčici kupiti malo drugačiji fotoalbum/radosnicu, no nisam našla što sam zamislila! ( Poznato, zar ne?)

I tako sam došla na ideju da je sama izradim! Bacila sam se u potragu za materijalima i alatom i shvatila kako ni to nije tako lako kako sam zamislila. Tržište je preplavljeno jeftinim, gotovim proizvodima i sve je manje mjesta za stare majstore i zanate. A ja sam željela baš to. Prave i kvalitetne materijale, da traju generacijama, pomalo “old school”. I tako je to krenulo.

Prvi album je izrađen za moju kćer, nakon toga su me obitelj i prijatelji tražili da i njima napravim albume za posebne prigode.

Nakon toga su me sve životne okolnosti vodile baš u tom smjeru. Vratila sam se sebi.

Skupila sam hrabrost i krenula u avanturu pretvaranja svog hobija u posao!

U   D U Š I   S A M   K R E A T I V A C .
I A K O   M E   Ž I V O T   O D V E O   U   P O S V E   D R U G O M   S M J E R U , 
 P O T R E B A   Z A   S T V A R A N J E M   J E  U   M E N I   O D U V I J E K   T I N J A L A .

Kada sam postala mama, poželjela sam svojoj djevojčici kupiti malo drugačiji fotoalbum/radosnicu, no nisam našla što sam zamislila! ( Poznato, zar ne? ?)

I tako sam došla na ideju da je sama izradim! Bacila sam se u potragu za materijalima i alatom i shvatila kako ni to nije tako lako kako sam zamislila. Tržište je preplavljeno jeftinim, gotovim proizvodima i sve je manje mjesta za stare majstore i zanate. A ja sam željela baš to. Prave i kvalitetne materijale, da traju generacijama, pomalo “old school”. I tako je to krenulo.

Prvi album je izrađen za moju kćer, nakon toga su me obitelj i prijatelji tražili da i njima napravim albume za posebne prigode.

Nakon toga su me sve životne okolnosti vodile baš u tom smjeru. Vratila sam se sebi.

Skupila sam hrabrost i krenula u avanturu pretvaranja svog hobija u posao!

INSPIRACIJU  PRONALAZIM SVUDA OKO SEBE 

PONEKAD I NA NEOČEKIVANIM  MJESTIMA I SITUACIJAMA .

Svestrana sam osoba, za dječje albume obožavam šarene boje i vesele teme, dok za vjenčane i obiteljske albume rado biram elegantne tonove i kombinacije. Tu uvijek vrijedi ona “manje je više”.

Misao vodilja kod izrade svakog fotoalbuma je uvijek

ljubav i emocija

probuditi radost u onome tko ih lista i prebire po najdražim sjećanjima.

Najljepše stvari u životu nisu materijalne stvari, to su osjećaji koje pamtimo, sretni trenuci koje smo proživjeli, emocije koje smo pružili i primili od drugih, oni savršeni trenuci za koje bi željeli da traju vječno.

I N S P I R A C I J U   P R O N A L A Z I M   S V U D A   O K O   S E B E ,   P O N E K A D 
 I   N A   N E O Č E K I V A N I M   M J E S T I M A   I   S I T U A C I J A M A.

 

Svestrana sam osoba, za dječje albume obožavam šarene boje i vesele teme, dok za vjenčane i obiteljske albume rado biram elegantne tonove i kombinacije. Tu uvijek vrijedi ona “manje je više”.

Misao vodilja kod izrade svakog fotoalbuma je uvijek

ljubav i emocija

probuditi radost u onome tko ih lista i prebire po najdražim sjećanjima.

Najljepše stvari u životu nisu materijalne stvari, to su osjećaji koje pamtimo, sretni trenuci koje smo proživjeli, emocije koje smo pružili i primili od drugih, oni savršeni trenuci za koje bi željeli da traju vječno.

U DUŠI SAM KREATIVAC.
IAKO ME ŽIVOT ODVEO
U POSVE DRUGOM SMJERU  
POTREBA ZA STVARANJEM
JE U MENI ODUVIJEK TINJALA. 

Kada sam postala mama, poželjela sam svojoj djevojčici kupiti malo drugačiji fotoalbum/radosnicu, no nisam našla što sam zamislila! ( Poznato, zar ne?)

I tako sam došla na ideju da je sama izradim! Bacila sam se u potragu za materijalima i alatom i shvatila kako ni to nije tako lako kako sam zamislila. Tržište je preplavljeno jeftinim, gotovim proizvodima i sve je manje mjesta za stare majstore i zanate. A ja sam željela baš to. Prave i kvalitetne materijale, da traju generacijama, pomalo “old school”. I tako je to krenulo.

Prvi album je izrađen za moju kćer, nakon toga su me obitelj i prijatelji tražili da i njima napravim albume za posebne prigode.

Nakon toga su me sve životne okolnosti vodile baš u tom smjeru. Vratila sam se sebi.

Skupila sam hrabrost i krenula u avanturu pretvaranja svog hobija u posao!

VRIJEME NE MOŽEMO ZAUSTAVITI,

ALI U CARSTVU FOTOGRAFIJE TO JE MOGUĆE.

Ponekad su fotografije jedini trag i uspomena nekog vremena.  Zato nam je važno da ih čuvamo, ponekad kao relikvije. U ovom modernom užurbanom, digitalnom svijetu, često nemamo vremena i čuvamo fotke na računalima i hard drive-ovima, USB stickovima i mobitelima. Nerijetko se događa i da ostanemo bez njih.

Neprocjenjiv je osjećaj za mene, imati uspomene ispred sebe, opipljive i trajne. Foto album izrađen sa ljubavlju i pažnjom, ispunjen uspomenama, za mene je velika emotivna vrijednost. Uživati u pričama koje priča i sjećanjima koje budi, generacijama. To je velika stvar. To Vam želim darovati svojim radom!

V R I J E M E   N E   M O Ž E M O   Z A U S T A V I T I ,   A L I   U   C A R S T V U 
 F O T O G R A F I J E   J E   T O   M O G U Ć E .

 

-Ponekad su fotografije jedini trag i uspomena nekog vremena.  Zato nam je važno da ih čuvamo, ponekad kao relikvije. U ovom modernom užurbanom, digitalnom svijetu, često nemamo vremena i čuvamo fotke na računalima i hard drive-ovima, USB stickovima i mobitelima. Nerijetko se događa i da ostanemo bez njih.

Neprocjenjiv je osjećaj za mene, imati uspomene ispred sebe, opipljive i trajne. Foto album izrađen sa ljubavlju i pažnjom, ispunjen uspomenama, za mene je velika emotivna vrijednost. Uživati u pričama koje priča i sjećanjima koje budi, generacijama. To je velika stvar. To Vam želim darovati svojim radom!

VRIJEME NE MOŽEMO  
ZAUSTAVITI,  ALI U CARSTVU 
FOTOGRAFIJE TO JE MOGUĆE.

-Ponekad su fotografije jedini trag i uspomena nekog vremena.  Zato nam je važno da ih čuvamo, ponekad kao relikvije. U ovom modernom užurbanom, digitalnom svijetu, često nemamo vremena i čuvamo fotke na računalima i hard drive-ovima, USB stickovima i mobitelima. Nerijetko se događa i da ostanemo bez njih.

Neprocjenjiv je osjećaj za mene, imati uspomene ispred sebe, opipljive i trajne. Foto album izrađen sa ljubavlju i pažnjom, ispunjen uspomenama, za mene je velika emotivna vrijednost. Uživati u pričama koje priča i sjećanjima koje budi, generacijama. To je velika stvar. To Vam želim darovati svojim radom!

I ZA KRAJ  . . . 

.. rođena sam 1981.g i živim u Rijeci, gradu velikog i slobodnog duha. Rijeka je grad koji pruža puno za dušu, daje izbor da budeš što želiš i prihvaća svakoga. Temperamentan je i pomalo prgav, kao ponekad svi mi Riječani – kada je potrebno sačuvati autentičnost. Rijeka je Dom.

PONEKAD SU FOTOGRAFIJE
JEDINI TRAG 
NEKOG VREMENA  

MOJA MISIJA

Želja mi je da u budućnosti…

Nadam se da ću kroz godine rada proširiti proizvodnju i na druge predmete, te moći složiti kolekcije proizvoda kroz nove tehnike rada i nove materijale. 

Moji će proizvodi uvijek biti od najkvalitetnijih materijala, izrađeni sa puno ljubavi i pažnje. Uvijek će na prvom mjestu biti kupac i njezine / njegove želje.

I  Z A  K R A  J . . .

.. rođena sam 1981.g i živim u Rijeci, gradu velikog i slobodnog duha. Rijeka je grad koji pruža puno za dušu, daje izbor da budeš što želiš i prihvaća svakoga. Temperamentan je i pomalo prgav, kao ponekad svi mi Riječani – kada je potrebno sačuvati autentičnost. Rijeka je Dom.

M O J A  M I S I J A

Želja mi je da u budućnosti…

Nadam se da ću kroz godine rada proširiti proizvodnju i na druge predmete, te moći složiti kolekcije proizvoda kroz nove tehnike rada i nove materijale. 

Moji će proizvodi uvijek biti od najkvalitetnijih materijala, izrađeni sa puno ljubavi i pažnje. Uvijek će na prvom mjestu biti kupac i njezine / njegove želje.

PONEKAD SU FOTOGRAFIJE 
JEDINI TRAG NEKOG VREMENA

I  Z A   K R A J . . . 

.. rođena sam 1981.g i živim u Rijeci, gradu velikog i slobodnog duha. Rijeka je grad koji pruža puno za dušu, daje izbor da budeš što želiš i prihvaća svakoga. Temperamentan je i pomalo prgav, kao ponekad svi mi Riječani – kada je potrebno sačuvati autentičnost. Rijeka je Dom.

M O J A   M I S I J A 

Želja mi je da u budućnosti…

Nadam se da ću kroz godine rada proširiti proizvodnju i na druge predmete, te moći složiti kolekcije proizvoda kroz nove tehnike rada i nove materijale. 

Moji će proizvodi uvijek biti od najkvalitetnijih materijala, izrađeni sa puno ljubavi i pažnje. Uvijek će na prvom mjestu biti kupac i njezine / njegove želje.

P O N E K A D   S U   F O T O G R A F I J E   J E D I N I   T R A G   N E K O G   V R E M E N A  

P R A T I T E  M E
info@veronika-bookart.hr
  HANDMADE WITH MAGIC 

Veronika BookArt, obrt za usluge // Benaši 1a, Marčelji, 51216 Viškovo
Mob: +385 91 451 1091 // E-mail: info@veronika-bookart.hr

P R A T I T E  M E
info@veronika-bookart.hr
  HANDMADE WITH MAGIC 

Veronika BookArt, obrt za usluge // Benaši 1a, Marčelji, 51216 Viškovo
Mob: +385 91 451 1091 // E-mail: info@veronika-bookart.hr

                  L I N K O V I                 

Moja priča
Usluge
Galerija
Blog
Kontakt

P R A T I T E  M E
info@veronika-bookart.hr
  HANDMADE WITH  MAGIC 

Veronika BookArt, obrt za usluge // Benaši 1a, Marčelji, 51216 Viškovo
Mob: +385 91 451 1091 // E-mail: info@veronika-bookart.hr